Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка и монтаж на оборудване“, съответно по обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на хиперинверторни  климатици – 9 бр.;
  • Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на Ергономични офис столове – 23 бр.; Масажен стол – 1 бр.;
  • Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на оборудване на места за отдих на открито: Преместваема беседка за отдих на персонала от офис сградата (7,7 м2) – 1 бр.; Беседка за складовите работници (15 м2) – 1 бр.; Преместваеми пейки – 3 бр.; Преместваеми маси – 3 бр.