Новини

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“
Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Текущи ремонти: Текущ ремонт на санитарно помещение в приземен етаж до фитнес; Ремонт на помещение за фитнес; Ремонт и обработка против мухъл на зали за обяд и отдих; Текущ ремонт на помещение за почивка на 3 етаж“.

Публичната покана се финансира по проект BG05M9OP001-1.008-1884-C01 „Подобряване на работната среда в “СуиКо” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”
Новини