Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси“ – 1 брой. 

Публичната покана се финансира по Проект BG05M9OP001-1.008-1884-C01 „Подобряване на работната среда в “СуиКо” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”
Новини