Новини

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)
Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР), съответно по обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на дървена дограма и дървена врата – 56,6 кв. м.; Обособена позиция 2: Текущи ремонти: Текущ ремонт на санитарно помещение в приземен етаж до фитнес; Ремонт на помещение за фитнес; Ремонт и обработка против мухъл на зали за обяд и отдих; Текущ ремонт на помещение за почивка на 3 етаж“.

Публичната покана се финансира по проект BG05M9OP001-1.008-1884-C01 „Подобряване на работната среда в “СуиКо” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”
Новини