Новини

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)
Тръжна документация във връзка с процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР), съответно по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработка и монтаж на автоматични врати със светлинна и звукова сигнализация за обезопасяване на служителите от мотокари – 3 бр.; Обособена позиция 2: Изработка и монтаж на автоматични защитни прегради и парапети; Обособена позиция 3: Подмяна на врати: 1 бр. входна врата и 2 бр. врати в помещения за обработка на пудра захар.“

Публичната покана се финансира по проект BG05M9OP001-1.008-1884-C01 „Подобряване на работната среда в “СуиКо” ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”
Новини