Новини

ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА В „СУИКО“ ЕООД ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА В „СУИКО“ ЕООД ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
На 17.05.2017 г. „СУИКО“ ЕООД подписа договор BG05M9OP001-1.008-1884-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика с предмет изпълнение на проект: Подобряване на работната среда в „СУИКО“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд.

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на работната среда чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд на всички служители на СуиКо ЕООД, подобряване на организацията на труд и управлението на човешките ресурси.
Целева група по проекта са 52 служители на фирмата като специално внимание е отделено на хората над 54 години и хората с увреждания и специални потребности.
Предвидените дейности по проекта ще се осъществят със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като общата сума на инвестицията е 287 902.66 лв., от които 287 902.66 лв. безвъзмездна финансова помощ (244 717.27 лв. европейско и 43 185.39 лв. национално съфинансиране) и 0 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Обща цел на проекта е да се подобри работната среда и качеството на работните места в СУИКО ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, подобряване на организацията и условията на труд, както и управлението на човешките ресурси. 

Специфични цели на проекта:
 1. Оптимизиране на управлението и развитието на човешките ресурси чрез въвеждане на мерки за ефективни и гъвкави форми на организация на труда, вкл. мерки, насочени към лица над 54 г. възраст и удължаване на професионалния им живот – ще бъде постигната чрез разработване на програма за оптимизиране на човешките ресурси, програма за околната среда и внедряване на софтуер за управление на ЧР;
 2. Повишаване на производителността на труда – ще се постигне чрез разработване на програмите за ЧР, насочени към оптимизиране на работните процеси, повишаване на мотивацията, както и чрез всички останали предвидени дейности;
 3. Повишаване на ефективността на политиката по опазване на околната среда на фирмата – ще се постигне чрез разработване на програмата за организация на труда, насочена към околната среда и осигуряване на зелени умения за служителите;
 4. Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за служителите и подобряване на техния здравен статус – ще се постигне чрез осигуряването на необходимите лични и колективни предпазни средства, специално работно облекло, както и чрез осигуряване на подходящо оборудване за местата за отдих/хранене/спорт;
 5. Внедряване на мерки за по-добро съвместяване между личния и професионалния живот – ще се постигне чрез разработването на програмата за оптимизация на ЧР, внедряването на софтуерна система управление на ЧР, оборудване на местата за отдих/хранене/спорт, както и осигуряването на организиран транспорт;
 6. Повишаване качеството на живот на служителите – всички, предвидени в проектното предложение дейности и резултатите от тях, целят и ще доведат до повишаване качеството на живот на служителите в СУИКО ЕООД;
 7. Повишаване на комфорта, мотивацията и удовлетвореността на служителите от работата – всички, предвидени в проектното предложение дейности и резултатите от тях, целят и ще доведат до повишаване качеството на живот на служителите в СУИКО ЕООД.

Резултати:
 • Подобрена вътрешната комуникация между служителите и в резултат – подобряване на тяхната удовлетвореност от работата и подобряване на производителността;
 • Успешно разработена, утвърдена и въведена програма за оптимизиране управлението на човешките ресурси;
 • Подобрено трудово представяне, ефективност и мотивация на служителите, а оттам и подобряване на производителността и адаптивността на служителите към променящата се външна среда;
 • Подобрено развитие на кадрите и ефективно повишаване на тяхната квалификация;
 • Удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 г.);
 • Успешно разработена, утвърдена и въведена програма за иновативен модел за организация на труда, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда в предприятието;
 • Повишена производителност при по-голяма грижа за околната среда;
 • Подобрена корпоративна социална отговорност на СУИКО ЕООД;
 • Успешно внедрен софтуер за цялостно управление на човешките ресурси в СУИКО ЕООД;
 • Подобряване на производителността на труда, поради оптимизиране на човешките ресурси в предприятието;
 • Възможност за по-ефективно проследяване на представянето на служителите, а оттам – по-справедливо заплащане на труда;
 • Подобряване на приемствеността;
 • Подобрена производителност на труда, в следствие на повишена удовлетвореност и намален стрес за служителите;
 • Подобрен здравен статус на служителите;
 • Съхраняване на здравето и работоспособността и повишаване качеството на живот;
 • Подобряване здравния статус на служителите чрез възможност за спортуване и пълноценно хранене;
 • Прилагане на мерки за подобряване съвместяването между личния, професионалния и семейния живот;
 • Осигурен нормален достъп на служителите с увреждания до работното място и местата за отдих;
 • Възможност за служителите с увреждания за спазване на предписаната им диета;
 • Възможност за служителите с увреждания за спазване на предписания им режим на двигателна активност;
 • Възможност за служителите с увреждания за по-пълноценна почивка;
 • Осигурен организиран транспорт до и от работното място за 2 ключови служители на СУИКО ЕООД за период от 12 месеца;
 • Създадени условия за запазване на работното място и доходи от труд на включените в дейността служители;
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез закупуване на висококачествени ЛПС и специално работно облекло на служителите.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––Проект BG05M9OP001-1.008-1884 Подобряване на работната среда в „СУИКО“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Новини